Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

 1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
 2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
 3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
 4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; met gevoel voor de problematiek, kunnen ze tactvol optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind een stukje financieel tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede op de ontwikkeling van een kansarm kind te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

 • directe focus op de ontwikkeling van kansarme kinderen zodat hun persoonlijke ontwikkeling gunstiger kan verlopen en ze uiteindelijk beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt;
 • geïndividualiseerde, kleinschalige en directe aanpak;
 • complementair aan de reeds bestaande initiatieven van de school en andere organisaties;
 • er wordt gestreefd naar een duurzame aanpak;.
 • vlot en direct in de praktijk te brengen;
 • realiseerbaar binnen beperkte beschikbare middelen;
 • vergezeld van voldoende raadpleegbare documentatie over de genomen initiatieven.
 • Voor meer info m.b.t. het Waasland:  klik hier voor een download van een flyer, voor meer info m.b.t. Vilvoorde:  klik hier voor een download van een flyer.

Wat de werking in onze scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

De geselecteerde Witte Raven (1 per school) ontvingen elk een microbudget. We vroegen hen om het toegekende microbudget te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microbudget op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgbudget kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties in het Waasland werd omwille van de toegenomen omvang van het project een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen (alle netten) en de voorzitter van het Witte Raven Project® .

In oktober 2014 ging het project in het Waasland van start met 44 Witte Raven.  Nu zijn er dat 89 ! In het schooljaar 2018-2019 werden in het Waasland 1268 kinderen geholpen.

In september 2017 stapte Kiwanis Vilvoorde Noordrand als eerste mee in het Witte Raven Project®.  Ondertussen zijn nog andere regionale projecten opgestart. Geheel volgens het concept van het Wase project, bestrijden deze clubs of verenigingen de negatieve gevolgen van de kinderarmoede in hun eigen regio.

Omwille van de grote organisatorische complexiteit en de te grote belasting voor de 3 clubleden die het Wase project uitvoerden, werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas besloten om het Wase project onder te brengen in een zelfstandige en onafhankelijke vzw zodat sociaal bewogen vrijwilligers aan het project konden meewerken zonder lid van Kiwanis te worden. Witte Raven Project® vzw ging in mei 2019 van start met 9 stichtende leden en heeft de projectvoering in het Waasland volledig op zich genomen.

Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds een  120-tal Witte Raven actief in meer dan 120 scholen en het aantal scholen en Witte Raven blijft steeds toenemen.

In het Waasland en ook in Vilvoorde wordt jaarlijks een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt een opleidingselement ingelast (spreker, getuigenissen, …) en ook ruimte geboden voor ervaringsuitwisseling tussen de Witte Raven.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten te financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, filmfestivals, eetfestijnen en concerten e.a.) georganiseerd door de deelnemende verenigingen, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoenen, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot september 2021 werd cumulatief  een bedrag van 170.773,- € besteed aan het project. Ook in het Vilvoordse werd sinds de opstart in het najaar 2017 in het eerste kwartaal van haar Witte Raven werking door Kiwanis Vilvoorde Noordrand reeds 10.000 € geïnvesteerd

De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen. Bijdragen aan het Wase project kan iedereen door steun aan Witte Raven Project® vzw en door deelname aan de sponsorende evenementen! Steun ons

Bijdragen door deelname aan het project kan via toetreding tot de vzw (lidmaatschap).

Steun ons 
©Witte Raven Project 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram